Ιστορική αναδρομή και Αποστολή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι ένα από τα τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα φοιτούν περίπου 815 φοιτητές/τριες. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ιδρύθηκε το 1974, έχει ιστορία 46 ετών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων: Karolinska της Σουηδίας, Hogeschool Van Amsterdam της Ολλανδίας, Gent του Βελγίου. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτή τη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εκπαιδευτικοί και πολλοί φοιτητές του Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει σχετικές μετακινήσεις. Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο (Intensive Course) μεταξύ εννέα πανεπιστημίων της Ευρώπης, διάρκειας μιας εβδομάδας με θέμα "Ανθρώπινη στάση - κίνηση", το οποίο διεξήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του πανεπιστημίου του Naestved της Δανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με υπεύθυνη την καθηγήτρια εφαρμογών Αθηνά Γεωργιάδου, η οποία δίδαξε το αντικείμενο «Η φυσιολογική κίνηση και η φυσιολογική αισθητικοκινητική ανάπτυξη: οδηγός στην Νευροαποκατάσταση». Μετά από επιτυχή έκβαση του Σεμιναρίου υπήρξε, από μέρους των συμμετεχόντων, διαβεβαίωση συνέχειας του Intensive Course κατά τα προσεχή έτη. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμετέχει, στο πλαίσιο του ΙΙ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με δύο ερευνητικές ενέργειες που αφορούν στην "Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» και στην «Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ»

Είναι το πρώτοΤμήμα Φυσικοθεραπείας που εκπόνησε στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης πρόγραμμα με χαρακτήρα εξειδίκευσης 228 ωρών, με τίτλο «Εξειδίκευση στην Παιδιατρική φυσικοθεραπεία».

Το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και η μετέπειτα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, φαίνεται από το γεγονός ότι ο πρώτος επιτυχών (σύμφωνα με τα στοιχεία των Πανελληνίων εξετάσεων του 2019) συγκέντρωσε 18.226 μόρια και η βάση εισαγωγής στην Σχολή είναι τα 15.970 μόρια. Αυτό δείχνει και το πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης των φοιτητών του. Η ύπαρξη μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών Νοσοκομείων, Κέντρων Αποκατάστασης και Κλινικών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια, δημιουργεί μεγάλο εκπαιδευτικό προσόν. Επίσης η ύπαρξη Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Δημόσια Νοσοκομεία σε συνδυασμό με την Ιατρική Σχολή δημιουργούν ευρύτερες προϋποθέσεις συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Προετοιμάζεται, ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα φυσικοθεραπείας του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree - level 5Α (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO).

Σκοπός του Τμήματος φυσικοθεραπείας είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που είναι η θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ, είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να επιλέγουν μεθόδους, μέσα και τεχνικές, με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές κυρίως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή κατάρτιση των φοιτητών και μελλοντικών επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών είναι οι τετραετείς σπουδές και η Κλινική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων με τα μαθήματα Κλινικής Άσκησης: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που πραγματοποιούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, από το τέταρτο κιόλας εξάμηνο σπουδών καθώς, και η τετράμηνη Πρακτική Άσκηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το πλεονέκτημα της Κλινικής εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ λόγω της ύπαρξης πολλών και μεγάλων Νοσοκομείων με πληρότητα Κλινικών και Τμημάτων, πράγμα το οποίο κάνει την Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών πληρέστερη.

Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Γηροκομεία, Κέντρα περίθαλψης ή θεραπείας ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

 

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.

2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος

4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος.

5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών.

6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ. ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες και άλλα.

7. Προετοιμάζεται, ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα  φυσικοθεραπείας έχει 4 μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ):

α. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία (έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κύκλοι σπουδών, 2015-16, 2016-17, 2017-18 και πραγματοποιείται τώρα ο τέταρτος 2018-19),

β. Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία (έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κύκλοι σπουδών, 2016-17, 2017-18, 2018-19,

γ. "Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση (πραγματοποιείται τώρα ο πρώτος κύκλος 2018-19) και

δ. Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Νοσηλείας και Αποκατάστασης (πραγματοποιείται τώρα ο πρώτος κύκλος 2018-19),

Η εκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί σημαντικό συστατικό προηγμένης και εξειδικευμένης πράξης (εξάσκησης). Επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία και επιταχύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ή την προώθηση του επαγγέλματος.

Τα Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών, δημιουργήθηκαν  προκειμένου να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγματικότητα και θα τον επιτρέψουν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον τομέα της έρευνας, στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή στην επέκταση και ανάπτυξη του στην δική του κλινική πρακτική.

Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου να:

 • καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και της νευροαποκατάστασης    
 • να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
 • υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων,
 • υποστηριχθεί η προώθηση της δημιουργικής-κριτικής σκέψης μέσω έρευνας,
 • υποστηριχθεί η εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης,
 • υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανότητας στη δημιουργία τεκμηριωμένα αποτελεσματικών και ασφαλών Φυσικοθεραπευτικών Πρωτοκόλλων και
 • υποστηριχθεί η εφαρμογή πρόληψης και συνεχόμενης λειτουργικής αποκατάστασης.

Η εκπόνηση των μεταπτυχιακών διατριβών έδωσε κίνητρο σοβαρό για τη χρησιμοποίηση των ερευνητικών εργαστηρίων, 2015-19.

Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, από την υλοποίηση ερευνητικών έργων και διπλωματικών εργασιών του Π.Π.Σ. και Π.Μ.Σ., γίνεται μέσω των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και παρουσιάσεων – ανακοινώσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε ειδικές ενημερωτικές ημερίδες. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν σημαντικό δημοσιευμένο έργο.

Υπάρχουν δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος το «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» με καλό εξοπλισμό και ένα πολύ μικρό εργαστήριο το «Εργαστήριο Βασικής Έρευνας».

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς συστεγάζεται με τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής, σε ένα κοινό κτίριο δύο ορόφων. Όλοι οι χώροι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περίπου 17 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο τρόποι πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του είναι με λεωφορεία του ΟΑΣΘ και με ΙΧ αυτοκίνητα.

Η Πόλη της Θεσσαλονίκης (η δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας) παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια διαμονής (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια), διατροφής και συγκοινωνιών (αερολιμένα, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ).

Η Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη παρέχει εστίες, εστιατόριο, βιβλιοθήκη, αθλητικές εγκαταστάσεις, δίκτυο και αίθουσα Τηλεδιάσκεψης

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ιαθέτει εκπαιδευτικές και Ερευνητικές εγκαταστάσεις που συνίσταται στα εξής:

Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις:

8 εργαστηριακοί χώροι 50-80 τ.μ. έκαστος με κατάλληλο εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών:

 • Εργαστήριο  – ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Εργαστήριο  – ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Εργαστήριο -ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • Εργαστήριο- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Εργαστήριο   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
 • Εργαστήριο – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Εργαστήριο- ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Εργαστήριο- ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Επίσης, διαθέτει  δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια  το « ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗ» με καλό εξοπλισμό και το «Εργαστήριο Βασικής Έρευνας». Παράλληλα έχει εγκριθεί και ετοιμάζεται και το εργαστήριο της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας

Έχει 3 Αίθουσες διδασκαλίας, 1 Αίθουσα συνεδριάσεων- Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακού, και εξυπηρετείται από το αμφιθέατρο και τη βιβλιοθήκη της ΣΕΥ.  Επίσης, υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που μπορούν να καλύψουν τα ερευνητικά πεδία του τμήματος.

Τέλος, το Τμήμα διαθέτει αίθουσα γραμματείας  και Χώρου αρχειοθέτησης  καθώς επίσης και  8 χώρους γραφείων.

Οι σπουδές στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων (Θ) και Εργαστηριακά μαθήματα (Ε). Επίσης περιλαμβάνουν πτυχιακή εργασία (προεραιτική) και Πρακτική Άσκηση/Κλινική-Εργαστηριακή Εκπαίδευση.

Θεωρητικά μαθήματα

Τα  Θεωρητικά μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά, η παρακολούθησή τους όμως θεωρείται σημαντική για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και τη διευκόλυνση του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Εργαστηριακά Μαθήματα

Η παρουσία στα Εργαστηριακά Μαθήματα είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με την εφαρμογή από τον φοιτητή Εργαστηριακών τεχνικών σχετικών με το αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και την εκπαίδευση στη χρήση του σχετικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα Εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες Εργαστηριακών Ασκήσεων σε ομάδες των 20-25 φοιτητών. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων και να περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  Π.Δ 90/1994 (ΦΕΚ 53/8-3-95/τ.Α΄)

            Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ, που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

            Έχουν δικαίωμα απασχόληση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.